Naszkicowane

Kontakt

Naszkicowane Magdalena Mikulska

Email: naszkicowane@gmail.com

Telefon: (+48) 512 922 950

Web: naszkicowane.com

NIP: 534 229 60 64

REGON: 141885294

Numer rachunku:
60 1240 1109 1111 0011 0080 1579 Bank Pekao S.A., Warszawa

 

Klauzula informacyjna przeznaczona dla klientów i kontrahentów – Naszkicowane Magdalena Mikulska

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Naszkicowane Magdalena Mikulska, ul. Jana III Sobieskiego 64/35, 02-930 Warszawa, NIP: 534 229 60 64, tel. 512 922 950, e-mail: naszkicowane@gmail.com;
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: Magdalena Mikulska, tel. 512 922 950, e-mail: naszkicowane@gmail.com;
 3. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych, które podają     Państwo w związku z zawarciem umowy o wykonanie prac projektowych, a w szczególności: imię i nazwisko, adres, e-mail, numer kontaktowy, PESEL, numer dowodu osobistego, NIP;
 4. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;
 5. Odbiorcami danych są wyłącznie podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w zakresie obsługi kadrowo płacowej,     informatycznej i realizacji dokumentacji związanej z zadaniem     projektowym (projektanci branż). Poza tymi przypadkami nie dochodzi do przekazywania Państwa danych osobowych innym podmiotom;
 6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług projektowych [lub w celach marketingowych poprzez – mailing, telemarketing, listownie];
 7. Państwa dane osobowe przetwarzane są w czasie realizacji umowy o świadczenie usług projektowych oraz przechowywane przez okres 6 lat od dnia dokonania ostatniej czynności przetwarzania, chyba że Państwo wyrazicie sprzeciw wobec przetwarzania danych;
 8. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 9. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
 10. Administrator pozyskał Państwa dane osobowe od Pani/Pana w związku z realizacją umowy o prace projektowe;
 11. Posiadają Państwo prawo do:
  – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  – ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  – wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  – przenoszenia danych,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 12. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; a które mogłyby mieć wpływ na Twoja sytuację prawną lub wywołać dla Ciebie inne podobne doniosłe skutki.
 13. W celu podjęcia działań w stosunku do danych osobowych prosimy o kontakt listowny na adres: Naszkicowane Magdalena Mikulska, ul. Jana III Sobieskiego 64/35, 02-930 Warszawa, albo mailowy na adres: naszkicowane@gmail.com
 14. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych. Skargę wnosi się do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 15. Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy jesteśmy uprawnieni do powierzenia lub przekazania Twoich danych innym podmiotom. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są przez nas gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Również wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.